ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.1 Περιορισμένη άδεια

Το “BNETGG” υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της εφαρμογής και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην εφαρμογή και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αντίγραφα της εφαρμογής και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την εφαρμογή και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

1.2 Μεταβολές

Το “BNETGG” διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην εφαρμογή. Κάθε χρήση της εφαρμογής κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί  την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το “BNETGG” μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της εφαρμογής συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

1.3 Περιορισμός Ευθύνης

Το “BNETGG”, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της εφαρμογής ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το “BNETGG” είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Η “ESPORTS CAFE P.C.” δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της εφαρμογής από ανηλίκους, για την επίβλεψη των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.
Η “ESPORTS CAFE P.C.” δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων στο “BNETGG”. Η χρήση τους γίνεται με προσωπική ευθύνη του χρήστη.
Η “ESPORTS CAFE P.C.” δεν υποβάλλει σε έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα καταστήματα που είναι καταχωρημένα στην παρούσα εφαρμογή. Η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την εστίαση είναι αποκλειστική ευθύνη των καταστημάτων και η “ESPORTS CAFE P.C.” δεν φέρει ευθύνη για αυτό.
Η “ESPORTS CAFE P.C.” προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα εφαρμογή είναι πάντοτε ακριβείς και επίκαιρες. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται βάσει της καλόπιστης πεποίθησης της ” ESPORTS CAFE P.C.” ότι είναι ακριβείς και δεν παρέχονται βάσει ρητής ή σιωπηρής δέσμευσης για την ακρίβειά τους.

1.4 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός, όπως  και όλο το περιεχόμενο του “BNETGG”, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησίατης “ESPORTS CAFE P.C.”., της και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Οι τεχνολογίες που δίδονται στους καταστηματάρχες για την ασφάλεια της επικοινωνίας των δεδομένων είναι πνευματικό δικαίωμα της “ESPORTS CAFE P.C.” εκκρεμεί έκδοση πατέντας και η αντιγραφή τους διώκεται ποινικά.

1.5 Σύστημα Επιδότησης Πόντων

Το σύστημα πόντων του “BNETGG” είναι σχεδιασμένο να σας ανταμείβει για την κάθε αγορά που πραγματοποιείτε σε Lan Pack, Prepaid Pack ή χρήση ελεύθερης χρέωσης σε επιλεγμένα Battlenet Gaming Stations. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτή η αγορά πόντων με τη χρήση μετρητών ή οιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγών. Για κάθε ένα ένα (1) ευρώ που ξοδεύεις σε Lan Pack, Prepaid Pack ή χρήση ελεύθερης χρέωσης στο αντίστοιχο κατάστημα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, ανταμείβεσαι με δυο (2) πόντους. Οι πόντοι που δικαιούται ο κάθε χρήστης θα προστίθενται στο λογαριασμό του αμέσως μετά την αντίστοιχη αγορά.  Το σύνολο των πόντων που αντιστοιχούν ανά χρήστη θα είναι διαθέσιμο κι αυτό την ίδια στιγμή. Όταν ο χρήστης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο προϊόν/υπηρεσία, τότε του αφαιρούνται οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο δώρο. Οι πόντοι αφορούν τον κάθε χρήστη ανά κατάστημα ξεχωριστά και δεν μεταβιβάζονται. Το “BNETGG” ανανεώνει τη λίστα προϊόντων/υπηρεσίες που συμμετέχουν στο σύστημα εξαργύρωσης πόντων όποτε θεωρεί αυτό αναγκαίο. Οι χρήστες ενημερώνονται μέσα από την αντίστοιχη κατηγορία του λογαριασμού τους. Η απόκτηση των πόντων, όπως και η αφαίρεσή τους μετά από κάποια εξαργύρωσή, καταγράφεται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη κατηγορία λογαριασμού του χρήστη, βλέποντας συνολικά τις 5 τελευταίες κινήσεις ανά κατάστημα. Το “BNETGG” διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια/και να προσθέτει/αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμετέχουν στο σύστημα εξαργύρωσης πόντων. Τα δώρα αποκτούνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει το “BNETGG” και έχει ανακοινώσει στην εν ισχύ λίστα δώρων. Μετά την εξαργύρωση πόντων για κάποιο δώρο δεν είναι εφικτή η εξαργύρωση του δώρου σε πόντους. Μετά από κάθε αγορά Lan Pack, Prepaid Packή χρήση ελεύθερης χρέωσης στο αντίστοιχο κατάστημα, η ημερομηνία λήξης των πόντων ανανεώνεται για 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.  Σε περίπτωση που δεν γίνει κάποια αγορά εντός 30 ημερών οι πόντοι μηδενίζονται αυτόματα.

Απαγορεύονται ρητά, οι πράξεις κατάχρησης του προγράμματος επιβράβευσης και του συστήματος πόντων. Οποιαδήποτε απόπειρα κατάχρησης ή αθέμιτης εκμετάλλευσης του συστήματος, θεωρείται παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του BNETGG. Οι πράξεις κατάχρησης περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, τις εξής:

Παράβλεψη ή προσπάθεια παράκαμψης των περιορισμών και των όρων για την απόκτηση πόντων ή τη χρήση κουπονιών.
Δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών από έναν χρήστη για να αποκτήσει πρόσθετους πόντους ή να εκμεταλλευτεί προσφορές.
Απάτη, ψευδής δήλωση, ή πρόσθετες ανεπιτρεπτές ενέργειες που επηρεάζουν την ακεραιότητα του προγράμματος επιβράβευσης και του συστήματος κουπονιών.
Πώληση, ανταλλαγή, μεταβίβαση, ή μεταφορά των πόντων ή των κουπονιών σε άλλους χρήστες ή τρίτους.
Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε πράξης κατάχρησης, το “BNETGG” διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του χρήστη χωρίς προειδοποίηση και να ακυρώσει οποιουσδήποτε πόντους ή κουπόνια που σχετίζονται με τις καταχρηστικές ενέργειες.

Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα απέναντι σε οποιαδήποτε παράβαση.

1.6. Σύστημα Επιβράβευσης Πρόσκλησης Χρηστών

Το σύστημα επιβράβευσης πρόσκλησης του BNETGG σχεδιάστηκε για την ανταμοιβή των χρηστών που εισέρχονται στην πλατφόρμα μέσω πρόσκλησης. Ισχύει μόνο για νέους χρήστες που εγγράφονται (ή έχουν ήδη εγγραφεί) σε τουλάχιστον ένα κατάστημα. Η ανταμοιβή εκδίδεται κατόπιν προσθήκης πόντων με την πρώτη αγορά οποιουδήποτε πακέτου στον λογαριασμό του χρήστη.

 

Η ESPORTS CAFE P.C. δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις που προκύπτουν από την αποστολή προσκλήσεων (SMS κλπ). Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για επαναλαμβανόμενη λήψη προσκλήσεων που προέρχονται από χρήστες του app που δεν σχετίζονται με την εταιρεία.

 

Είναι ρητά απαγορευτικές οι πράξεις κατάχρησης, περιλαμβάνοντας αλλά όχι περιοριστικά:

Παράβλεψη ή προσπάθεια παράκαμψης περιορισμών και όρων για τη χρήση κουπονιών.

Δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών για απόκτηση επιπλέον πόντων.

Απάτη, ψευδής δήλωση ή ανεπιτρεπτές ενέργειες που επηρεάζουν την ακεραιότητα του προγράμματος.

Πώληση, ανταλλαγή, μεταβίβαση ή μεταφορά πόντων σε άλλους χρήστες ή τρίτους.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε πράξης κατάχρησης, το BNETGG διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό χρήστη χωρίς προειδοποίηση και να ακυρώσει οποιουδήποτε πόντους ή κουπόνια που σχετίζονται με καταχρηστικές ενέργειες. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα εναντίον οποιασδήποτε παράβασης των όρων και προϋποθέσεων.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H “ESPORTS CAFE P.C.” δημιούργησε την παρούσα εφαρμογή με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της “BATTLENET GAMING STATIONS”. Η εφαρμογή “BNETGG” είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης των καταστημάτων “BATTLENET GAMING STATIONS”, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της απόκτησης των πόντων και κατά συνέπεια των κουπονιών των οποίων θα μπορείτε να αποκτήσετε. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας εφαρμογής περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την εφαρμογή “BNETGG”, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας εφαρμογής. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, στα οποία εσείς μας παραχωρείτε πρόσβαση από την ήδη υπάρχουσα παραχώρηση που έχετε κάνει κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας στα καταστήματα της “BATTLENET GAMING STATIONS” αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στην παρούσα εφαρμογή.

2.2 Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης εφαρμογής, χρησιμοποιούνται από το “BNETGG”, για την διεκπεραίωση της απόκτησης των πόντων και κατά συνέπεια των κουπονιών των οποίων θα μπορείτε να αποκτήσετε. Το “BNETGG” δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το “BNETGG” τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της Battlenet Gaming Stations.

2.3 Συγκέντρωση πληροφοριών

H “ESPORTS CAFE P.C.” διευκρινίζει ότι ο καθένας μπορεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή, χωρίς να δώσει πληροφορίες για προσωπικά του στοιχεία. Εντούτοις, η ” ESPORTS CAFE P.C.” προσφέρει, μέσω της εφαρμογής της, υπηρεσίες η παροχή των οποίων προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη στις αντίστοιχες υπηρεσίες και/ή την γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων (όπως όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).
Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων προς το “BNETGG” εναπόκειται αποκλειστικά στη διάθεση και την πρωτοβουλία του χρήστη, ο οποίος προβαίνει στην πράξη αυτή επιδιώκοντας να επωφεληθεί από τα προϊόντα και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει το “BNETGG”. Η τυχόν αποστολή και κοινοποίηση από τον χρήστη – αποστολέα προς το “BNETGG” μέσω της παρούσας εφαρμογής αιτήσεων ή μηνυμάτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα του αποστολέα, με σκοπό την εγγραφή του ως μέλους των παρεχομένων υπηρεσιών, ή/και τη συμμετοχή του στους εν εξελίξει διαγωνισμούς ή/και γενικότερα την απόλαυση των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρει το “BNETGG”, θα συνεπάγεται ότι ο αποστολέας των αιτήσεων ή των πληροφοριών αυτών συγκατατίθεται ρητά στην τήρηση αρχείου των δεδομένων αυτών από το “BNETGG”. Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο το μήνυμα ή η αίτηση έχουν αποσταλεί.
Ζητείται από τους επισκέπτες της εφαρμογής μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να αποκτήσουν πόντους και κατά συνέπεια κουπόνια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά σε επιλεγμένα καταστήματα “BATTLENET GAMING STATIONS”, να εγγραφούν στην εφαρμογή μας. Ειδικά, εάν είστε ανήλικοι, δεν μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα χωρίς να έχετε προηγουμένως λάβει τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότηση των γονέων ή κηδεμόνων.

2.4 Χρήση των Πληροφοριών

Το “BNETGG” συλλέγει δυο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς. Το “BNETGG” κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου (i) να γίνει διεκπεραίωση της απόκτησης των πόντων και κατά συνέπεια των κουπονιών των οποίων θα μπορείτε να αποκτήσετε, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται από το “BNETGG”, (iv) ειδικές προσφορές του “BNETGG”.

2.5 Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Για την διεκπεραίωση της απόκτησης των πόντων και κατά συνέπεια των κουπονιών των οποίων θα μπορείτε να αποκτήσετε απαιτείται η συλλογή προσωπικών στοιχείων. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του “BNETGG” για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το “BNETGG” απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της εφαρμογής του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το “BNETGG” δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

2.6 Cookies

Το “BNETGG” έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε εφαρμογές όπως το “BNETGG”, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της εφαρμογής. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες όπως επίσης θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η εφαρμογή “BNETGG”.

2.7 Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το “BNETGG” επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο “BNETGG”. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το “BNETGG”  θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το “BNETGG” θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το “BNETGG” μέσω μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του προφίλ σας στην εφαρμογή. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στην εφαρμογή μας εξαρτάται και από εσάς.

2.8 Ασφάλεια συναλλαγών

Το “BNETGG” δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της εφαρμογής του. Το “BNETGG” έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην εφαρμογή του. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

2.9 Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το “BNETGG” επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την εφαρμογή του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

2.10 Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το BNETGG

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία, την εμφάνιση και τη χρήση εν γένει αυτής της εφαρμογής, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.