Γνωστοποίηση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («GDPR») και του Ν. 4624/2019 

Η «Battlenet Gaming Stations» σας καλωσορίζει στον ιστότοπό της (εφεξής ο «Ιστότοπος») και σας καλεί να δώσετε προσοχή στην ακόλουθη γνωστοποίηση, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων («GDPR»). 

Το παρόν έγγραφο περιέχει καταγραφή των επεξεργασιών που πραγματοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως ορίζεται παρακάτω, μέσω του Ιστότοπου, ενώ διευκρινίζεται ότι η πληροφόρηση αφορά μόνο τον Ιστότοπο, επομένως εξαιρείται οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην οποία ενδεχομένως να ανακατευθυνθείτε από τον Ιστότοπο. 

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ESPORTS CAFE P.C» με τον διακριτικό τίτλο «Battlenet Gaming Stations»,,  με έδρα τη Βασιλέως Ηρακλείου 40, Θεσσαλονίκη 546 23, με ηλεκτρονική διεύθυνση: https://battlenet.gr/, email: [email protected] και τηλ. επικοινωνίας: +30 231 051 2500 (στο εξής η «Εταιρεία»). 

H Εταιρεία διαχειρίζεται τον Ιστότοπο και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Η Εταιρεία έχει επίσης ορίσει ως εκπρόσωπό της για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων την LANCOM LTD, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και την παρούσα γνωστοποίηση, στην κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 231 051 2500. 

 

2. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων 

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές. Τα προσωπικά δεδομένα σας παρέχονται στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στον ιστότοπο και συγκεκριμένα την αναζήτηση επικοινωνίας με την Εταιρεία, την αποστολή βιογραφικού σημειώματος, τη συμπλήρωση της φόρμας προσφοράς, την εγγραφή σας σε τρέχουσες εκδηλώσεις, την εγγραφή στο newsletter, αφού πατήσετε τους σχετικούς συνδέσμους (links) στην αρχική σελίδα. 

Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών και την εκπλήρωση της υπηρεσίας που εσείς, ως χρήστης, ζητήσατε κρίνεται απαραίτητη η επεξεργασία από εμάς των κατωτέρω προσωπικών σας δεδομένων, άλλως θα καταστεί αδύνατη η παροχή της υπηρεσίας. 

 

3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας; 

Σκοπός επεξεργασίας: Επικοινωνία του χρήστη με την Εταιρεία

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων: Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας και δεδομένα που δίνει ο χρήστης για τον παραπάνω σκοπό (εκδήλωση ενδιαφέροντος Franchise, Private Label, λοιπές συνεργασίες)

Νομική Βάση Επεξεργασίας (διάταξη Κανονισμού):  

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ 

“Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.”

Συγκεκριμένα, εξυπηρετείται η ολοκλήρωση του εκάστοτε αιτήματος του χρήστη και η ενημέρωσή του, βάση των ενδιαφερόντων του. 

 

Σκοπός επεξεργασίας: Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων: Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας, περιεχόμενο βιογραφικού σημειώματος

Νομική Βάση Επεξεργασίας (διάταξη Κανονισμού):  

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ 

“Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.”

Συγκεκριμένα την αξιολόγηση τυχόν μελλοντικής συνεργασίας με το χρήστη. Τα βιογραφικά κρατώνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται (μέγιστο 1 χρόνο), σύμφωνα με τις αρχές της ανάγκης και της αναλογικότητας.

 

Σκοπός επεξεργασίας: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της Εταιρίας και Συνεργατών.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας Νομική Βάση Επεξεργασίας (διάταξη Κανονισμού): 

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ 

“Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.”

Συγκεκριμένα εξυπηρετείται η εγγραφή του χρήστη στην εκάστοτε εκδήλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισχύουν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις, που συμπεριλαμβάνουν την επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη. Η Εταιρία γνωστοποιεί τα παραπάνω στον χρήστη, κατά την εγγραφή του σε κάθε εκδήλωση. 

 

Σκοπός επεξεργασίας: Λειτουργία BNETGG

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:Προσωπικά αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας Νομική Βάση Επεξεργασίας (διάταξη Κανονισμού): 

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ 

“Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.”

Συγκεκριμένα εξυπηρετείται η εγγραφή του χρήστη στην εκάστοτε εκδήλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισχύουν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής. Η Εταιρία γνωστοποιεί τα παραπάνω στον χρήστη, κατά την εγγραφή και την χρήση της εφαρμογής. 

 

 

Η Εταιρεία κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:

 1. επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση (Σκοπός Επεξεργασίας: 1, 2, 3, 4)
 2. για νέες ή εναλλακτικές υπηρεσίες (Σκοπός επεξεργασίας 1, 3, 4) 
 3. ειδικές προσφορές – διαγωνισμούς – νέα (Σκοπός επεξεργασίας 1, 3, 4)

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν δε θέλετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες, ακολουθώντας τη διαδικασία εξαίρεσης ενός βήματος (opt-out) που θα βρείτε στο τέλος κάθε ενημέρωσης, είτε στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

4. Ασφάλεια 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση. 

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης. 

 

5. Γνωστοποίηση σε τρίτους  

Για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 3, τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανό να τεθούν υπόψη εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών που έχουν συμβληθεί με την Εταιρεία προς το σκοπό τούτο ή, κατά περίπτωση, υπόψη άλλων δημοσίων αρχών για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας. 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη, τους ασφαλιστές, ή τους επαγγελματικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας εταιρείες, την ελέγχου εταιρεία του χαρτοφυλακίου μας και τις θυγατρικές της) όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες: 

 1. στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου 
 2. σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία 
 3. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου) 
 4. στον αγοραστή (ή πιθανού αγοραστή) οποιουδήποτε αγαθού της επιχείρησης το οποίο πουλάμε (ή σκεφτόμαστε να πουλήσουμε)
 5. σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική ή οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται, μπορεί να αποθηκευτούν να επεξεργαστούν και να μετακινηθούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργεί η Εταιρία, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Δεν μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δε διαθέτουν αντίστοιχη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτή που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή: οι ΗΠΑ, η Ρωσία η Ιαπωνία η Κίνα και η Ινδία.

6. Δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης 

Ο ιστότοπος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης για την παροχή υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη, μόνο με τη ειδική συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, η οποία μπορεί πάντα να ανακληθεί. 

Σε αυτή την περίπτωση η συγκατάθεση θα ζητηθεί μέσω ενός γνωστού ως αναδυόμενου παραθύρου. 

7. Επιπλέον δεδομένα που μπορεί να συλλεχθούν κατά την περιήγησή σας 

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεγούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

 1. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, της προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο;
 3. Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
 4. Λοιπές πληροφορίες που κοινοποιείτε στον ιστότοπο με την πρόθεση της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας τις πληροφορίες προφίλ σας και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας.
 5. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε.

Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

7. Δικαιώματα Υποκειμένου 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. 

Η Εταιρεία θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: [email protected]

H Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας: 

 1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. 
 2. Το δικαίωμα της πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας: προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών. 
 3. Το δικαίωμα της διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. 
 4. Το δικαίωμα της διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.
 5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. 
 6. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. 
 7. Το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 
 8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

8. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας 

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της. 

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των πολιτικών και διαδικασιών του.

 

9. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία καθορίζει το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της. 

10. Cookies 

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. 

Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. 

Στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούμε cookies σύνδεσης καθώς και μόνιμα. Στον ιστότοπο μας δύναται να χρησιμοποιούμε Google Analytics και Adwords για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, για να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο, για να επιτρέψουμε τη χρήση καλαθιού αγορών στον ιστότοπο, για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου, για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου, για να διαχειριστούμε τον ιστότοπο, για να προστατευτείτε από απάτη και να βελτιώσετε την προστασία του ιστοτόπου, για να προσωποποιήσουμε τον ιστότοπο για κάθε χρήστη, για να στοχεύσουμε διαφημίσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν συγκεκριμένους χρήστες. Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies— ενδεικτικά παραδείγματα:

 

 1. στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους” 
 2. στον Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστότοπους”
 3. στον Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”. 

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας. 

Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας—για παράδειγμα: 

 1. στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835) 
 2. στον Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” 
 3. στον Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.

Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. 

 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας 

Λαμβάνουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων. Αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό- και τείχος προστασίας) διακομιστές. 

Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου. Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικού που χρησιμοποιείτε, δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό σας (παρά μόνο όταν συνδέεστε στον ιστότοπο μας). 

 

Αναθεωρήσεις της παρούσας Γνωστοποίησης 

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις. Οποιαδήποτε ενημέρωση της παρούσας Γνωστοποίησης θα σας κοινοποιηθεί άμεσα. 

Τρίτοι ιστότοποι 

Ο ιστότοπος μας, περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και πληροφορίες τρίτων ιστοτόπων. 

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών. 

 

Επικοινωνία με την εποπτική αρχή 

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα 

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 

Fax: +30-210 6475628 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

 

Αρμοδιότητα

Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνος για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων είναι η εταιρία LANCOM LTD, με στοιχεία επικοινωνίας ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40, 54623, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2141001000, [email protected]