ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«TIF GIVEAWAY»

Σεπτέμβριος 2017

  1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Lan Communications Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Lancom Ε.Π.Ε», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 40 (εφεξής Διοργανωτής). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με αντίστοιχη προκήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στους υπολογιστές του Διοργανωτή που έχουν εγκατασταθεί στο περίπτερο e-gaming στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

   

  1. Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 στις 20:55.

   

   

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

   

  1. Εξαιρούνται τα στελέχη, τα μέλη, οι συνέταιροι, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδερφοί, αδερφές, συνεταίροι ή συνεργάτες αυτών.

   

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στους υπολογιστές του Διοργανωτή.

   

  1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό με απεριόριστο αριθμό συμμετοχών. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα battlenet.gr/oroi-kai-proipotheseis-tif-giveaway/ του Διοργανωτή στις 22:00 κάθε μέρα του διαγωνισμού.

   

  1. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής:

  Α) Από την Τετάρτη 13/9 ως και το Σάββατο 16/9 για κάθε μέρα:

  • 1 x Cerberus Mech RGB Brown Keyboard
  • 1 x Gladius II Mouse
  • 1 x ROG Orion Headset
  • 1 x ROG GM-50
  • 1 x 10 ώρες σε κατάστημα που δήλωσε ο συμμετέχων στην ειδική φόρμα συμμετοχής

  Β) Την Κυριακή 17/9:

  • 1 x AK Racing Nitro Gaming Chair – Red
  • 1 x Cerberus Mech RGB Brown Keyboard
  • 1 x Gladius II Mouse
  • 1 x ROG Orion Headset
  • 1 x ROG GM-50
  • 1 x 24άδα Red Bull 250ml
  • 1 x 10 ώρες σε κατάστημα που δήλωσε ο συμμετέχων στην ειδική φόρμα συμμετοχής

   

  1. Η επιλογή των νικητών θα γίνει τυχαία, μετά από κλήρωση στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιείται κάθε μέρα του διαγωνισμού στις 21:00. Οι νικητές θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή την ώρα της κλήρωσης ώστε να παραλάβουν τα δώρα. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν είναι παρών την ώρα την κλήρωσης, ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω τηλεφώνου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές ή αυτός δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο του εντός δέκα λεπτών από την προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, τότε αυτός χάνει το δικαίωμά του και στη θέση του κληρώνεται νέος νικητής.

   

  1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

   

  1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του εν λόγω διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και του διαδικτύου. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, τις φωτογραφίες και βίντεο αυτών, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Ο Διοργανωτής δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Ο Διοργανωτής δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους συμμετέχοντες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του ή επιχειρήσεων με τις οποίες ο Διοργανωτής συνεργάζεται,, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών του ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

   

  1. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλάσσονται με χρηματικό ποσό.

   

  1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

   

  1. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων της κλήρωσης. Επίσης ο Διοργανωτής δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

   

  1. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, στις 17/09/2017 και ώρα 20:55  ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειας της ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές, τυχόν δε δηλωθείσες δε θα λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της λήξασας προωθητικής ενέργειας, είτε παράδοση των μη προδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

   

  1. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν email στο [email protected].

«TIF GIVEAWAY – ΝΙΚΗΤΕΣ»

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Θεοχάρους, Εύα Χατζή, Κωνσταντίνος Καμπάς, Αντώνης Τσακεριδης, Παναγιώτης Πετρίδης

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου: Εύη Λιόντου, Μανώλης Αϊβαζόπουλος, Βασίλης Μαρκόπουλος, Μάγδα Μπεντούλη, Σταύρος Κουρουμπάνης

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Τσιλιγκίρης, Δημήτρης Γκούτζιος, Γιώργος Παπούλας, Δημήτρης Τσικόπουλος, Αλέξανδρος Δάκος

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου: Αργύρης Ζιάμπας, Χρήστος Αβανίδης, Σωκράτης Δαμιανός, Γιόργι Κιπαρόιντζε, Γιώργος Παρασκευαϊδης

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου: Κώστας Νιανιάς, Βασίλης Μάρκου, Κώστας Ταρασίδης, Γιώργος Γεωργιάδης, Δαβήδ Κικνατζέ, Αριστοτέλης Πασπάλας, Σοφία Βλαχοπούλου