ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

 

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ESPORTS CAFE P.C.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 40 (εφεξής Διοργανωτής) και την εταιρία με ΔΤ. Monster Energy (εφεξής Χορηγός). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με αντίστοιχη προκήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στα κανάλια επικοινωνίας της Battlenet Gaming Stations και της The Web House of Gamers (εφεξής Αλυσίδες).

 

Ο Διοργανωτής και ο Χορηγός διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση τους, να παρατείνουν, να μειώνουν τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλούν ή αλλάζουν τα δώρα με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

 

Συμμετοχή

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του εν λόγω διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και του διαδικτύου. 

 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν έναν έγκυρο λογαριασμό, με στοιχεία επικοινωνίας σε οποιοδήποτε κατάστημα με τις επωνυμίες των Αλυσίδων. Κάθε αγορά πακέτου Monster LAN κατά τη διάρκεια από 1η Απριλίου 2024 έως 26ης Απριλίου 2024 συνοδεύεται από μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Οι συμμετοχές και οι λογαριασμοί είναι αποκλειστικά ατομικές και δεν επιτρέπεται η παραχώρησή τους σε τρίτους. 

Οι συμμετοχές καταγράφονται με την αγορά του πακέτου, καταχωρούνται στο εσωτερικό σύστημα λειτουργίας των καταστημάτων (Cafe Pro), από όπου και θα εξαχθούν την ημέρα της κλήρωσης (29η Απριλίου 2024). 

 

Οι νικητές θα επιλεγούν μέσω λογισμικού τυχαιότητας (random number generator). Οι νικητές θα ανακοινωθούν στα Social Media των αλυσίδων, καθώς και μέσω της εφαρμογής BNETGG, τη Δευτέρα 29η Απριλίου 2024. Επιπλέον, οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας, το δώρο θα υποστεί εκ νέου κλήρωση.

 

Έπαθλα Διαγωνισμού

Τα Έπαθλα του Διαγωνισμού περιλαμβάνουν ένα (1) Gaming Chair, δύο (2) Cargo Coolers, πέντε (5) σετ ακουστικών και δέκα (10) Mousepads. 

 

Η παράδοση των δώρων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης των νικητών με τον Διοργανωτή και θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο Χορηγός, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. 

 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση, αλλοιώσεις ή πιθανές αποκλίσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δώρων.

Πνευματική Ιδιοκτησία 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το διαγωνιστικό υλικό των συμμετεχόντων για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση ή άδεια.  

 

Δεν παρέχονται καμία μορφή ανταμοιβής ή δώρων σε συμμετέχοντες για τη παραπάνω από μια συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους χρήσης και να αποφεύγουν οποιαδήποτε παράνομη, ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα που θα μπορούσε να παραβιάσει την ασφάλεια της εφαρμογής ή να παραβιάσει τα δικαιώματα άλλων συμμετεχόντων.. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα για την προστασία της ασφάλειας και την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή  χρήσης μη εξουσιοδοτημένων μεθόδων, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναίρεσης πόντων ή την αναστολή της πρόσβασης στην εφαρμογή BNETGG.

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής (όροι και προϋποθέσεις) και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

Δικαίωμα Διαγραφής Δεδομένων Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

O συμμετέχων έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ή να ζητήσει τη διαγραφή ή την τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων που έχουν συλλεχθεί για τον παρόντα διαγωνισμό, ανά πάσα στιγμή, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος το οποίο θα αποστείλει στο [email protected].

 

Αποκλεισμός Χρηστών με Αποκλίνουσα Συμπεριφορά

Η προσφορά δεν ισχύει για συμμετέχοντες που έχουν αποκλειστεί ή αποκλειστούν από τη χρήση των υπηρεσιών του διοργανωτή, λόγω εσφαλμένης συμπεριφοράς ή παραβίασης των όρων χρήσης των υπηρεσιών του Διοργανωτή. 

Ο Διοργανωτής, δύναται να αρνηθεί την απόδοση της προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την υποχρέωση καμίας αποζημίωσης.

Αποποίηση Ευθύνης

Ο Διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν από τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 914 του Αστικού Κώδικα.

 

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του διαγωνισμού. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν email στο [email protected].

 

Συμμετέχοντα καταστήματα

Ο διαγωνισμός ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα, συγκεκριμένα όπου υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης του LAN