ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

 

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ESPORTS CAFE P.C.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 40 (εφεξής Διοργανωτής). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με αντίστοιχη προκήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στην εφαρμογή BNETGG και στα  κανάλια επικοινωνίας της Battlenet Gaming Stations.

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεσή τους και

εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή του εν λόγω διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και του διαδικτύου. 

 

Η εφαρμογή προορίζεται για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων ή κηδεμόνων τους προτού συμμετάσχουν στο παιχνίδι. 

 

Οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν ένα έγκυρο λογαριασμό στην εφαρμογή “BNETGG” και να συμφωνούν με τους όρους χρήσης της. 

 

Η συμμετοχή είναι ατομική και περιορίζεται σε έναν λογαριασμό ανά χρήστη. 

 

Οι χρήστες πρέπει να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους άλλους χρήστες και να μην προβαίνουν σε παράνομες, προσβλητικές ή αθέμιτες πρακτικές. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της ομαλής και επαγγελματικής λειτουργίας της εφαρμογής, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των χρηστών.

 

Οι χρήστες συμμετέχοντες συμφωνούν και αποδέχονται ότι το ψευδώνυμα που επιλέγουν θα εμφανίζεται δημόσια εντός της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του leaderboard, καθώς και για λόγους προώθησης της εφαρμογής σε κάθε πιθανό μέσο (social media, τύπος, website κ.ο.κ.). 

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η εμφάνιση του ψευδωνύμου τους δημόσια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προβολή του σε άλλους χρήστες της εφαρμογής και στο ευρύ κοινό. 

Οι χρήστες δεσμεύονται να μην επιλέγουν ψευδώνυμα που περιέχουν βωμολοχίες, ρατσιστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε μορφή περιεχομένου που θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο ή προσβλητικό. 

Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων, η διαχείριση της εφαρμογής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τον συγκεκριμένο χρήστη από το leaderboard. Ο χρήστης δεν θα λάβει κανένα δώρο για την συγκεκριμένη θέση του στο leaderboard, και η θέση αυτή θα παραχωρείται στον επόμενο στη σειρά. 

Η εφαρμογή BNETGG διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα να αξιοποιήσει τα nicknames των χρηστών για λόγους προώθησης της εφαρμογής, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να παρέχει οποιαδήποτε αποζημίωση ή ανταμοιβή στους χρήστες. 

Οι χρήστες απαλλάσσουν την εφαρμογή BNETGG, τους διαχειριστές και τους συνεργάτες της από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την εμφάνιση των nicknames τους.

 

Η συμμετοχή των χρηστών επιτρέπεται μία φορά την ημέρα ή μέσω της εξαργύρωσης των πόντων, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζονται από την εφαρμογή. 

Απαγορεύεται ρητά η χρήση μη εξουσιοδοτημένων μεθόδων ή εργαλείων για την αύξηση  της συχνότητας συμμετοχής ή την απόκτηση επιπλέον πόντων. 

Ο διοργανωτής, διατηρεί το δικαίωμα να πάρει κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης πόντων ή την απαγόρευση πρόσβασης στην εφαρμογή, για την επιβολή της εντιμότητας του παιχνιδιού και την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών. 

Δεν παρέχονται καμία μορφή ανταμοιβής ή δώρων σε χρήστες για τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους χρήσης και να αποφεύγουν οποιαδήποτε παράνομη, ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα που θα μπορούσε να παραβιάσει την ασφάλεια της εφαρμογής ή να παραβιάσει τα δικαιώματα άλλων χρηστών. 

Ο Διοργανωτής διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα για την προστασία της ασφάλειας και την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών. Σ

ε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης ή  χρήσης μη εξουσιοδοτημένων μεθόδων, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναίρεσης πόντων ή την αναστολή της πρόσβασης στην εφαρμογή.

 

O Διοργανωτής, διατηρεί το δικαίωμα να πάρει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς τυχόν παραβιάσεων στις αρχές.

 

Οι νικητές του παιχνιδιού “Please Don’t Kill the Dino” θα λαμβάνουν ειδοποίηση σχετικά με τη νίκη τους εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε γύρου. Τα δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές εντός των επόμενων σαράντα εργάσιμων ημερών.

 

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την παράδοση των δώρων προς αόριστο χρονικό διάστημα και να ενημερώσει τον νικητή σχετικά με αυτήν την αλλαγή. Επισημαίνεται ότι η αναβολή της παράδοσης των δώρων θα εφαρμοστεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και θα είναι στην κρίση του διοργανωτή.   

 

 Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για

διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, τις φωτογραφίες και βίντεο αυτών, η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. 

 

Ο Διοργανωτής δικαιούται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνεργαζόμενες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι συμβάλλουν στη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού και δρουν ως χορηγοί, καθώς και σε υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον απαιτηθεί.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο ανεπιφύλακτη  και αναντίρρητη συναίνεση των συμμετεχόντων και αποτελεί έγκριση των αντίστοιχων ενεργειών του Διοργανωτή.

 

Ο Διοργανωτής δικαιούται (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους συμμετέχοντες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του ή επιχειρήσεων με τις οποίες ο Διοργανωτής συνεργάζεται, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών του ή τρίτων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο ανεπιφύλακτη  και αναντίρρητη συναίνεση των συμμετεχόντων και αποτελεί έγκριση των αντίστοιχων ενεργειών του Διοργανωτή. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος το οποίο θα αποστείλει στο [email protected].

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής (όροι και προϋποθέσεις) και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

 

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του διαγωνισμού. Επίσης ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν email στο [email protected].

 

“PLEASE DON’T KILL THE DINO” CONTEST T&Cs

JULY 2023

 

The present competition is organized by the company with the name “ESPORTS CAFE P.C.”, which is based in Thessaloniki on Vasileos Irakliou Street no. 40 (hereinafter Organizer). The competition will be conducted with a corresponding announcement which will be posted on the BNETGG application and on the communication channels of Battlenet Gaming Stations.

 

The Organizer reserves the right to unilaterally modify these Terms at any time at its absolutely free and uncontrollable discretion, to extend, reduce the duration or even cancel the Competition, as well as to revoke or replace the prizes with others of similar or equal value , for any reason. Any such change will be binding on each participant.

 

Participants in the competition provide by their participation their consent and

authorization to the Organizer to broadcast the contest in question and its results via radio, television, print and electronic media as well as the internet.

 

The app is intended for people aged 18 and over. Minors should have the consent and supervision of their parents or guardians before participating in the game.

 

Users must have a valid account on the “BNETGG” app and agree to its terms of use.

 

Membership is individual and limited to one account per user.

 

Users must behave respectfully towards other users and not engage in illegal, offensive or unfair practices.

The above conditions have been established to ensure the smooth and professional operation of the application, as well as to protect the rights and safety of users.

 

Participating users agree and accept that the nickname they choose will be publicly displayed within the application, including on the leaderboard, as well as for purposes of promoting the application in any possible medium (social media, press, website, etc.).

Users acknowledge and agree that displaying their nickname publicly may result in it being displayed to other users of the Application and to the general public.

Users undertake not to choose nicknames that contain profanity, racist or offensive content, or any form of content that could be considered illegal or offensive.

In case of violation of the above terms, the administration of the application has the right to remove the specific user from the leaderboard. The user will not receive any gift for their specific position on the leaderboard, and this position will be given to the next in line.

The BNETGG app reserves all legal rights to use the user’s nicknames for the purpose of promoting the app, without being obliged to provide any compensation or reward to the users.

Users release BNETGG App, its administrators and partners from any liability, claim or demand that may arise from the use or display of their nicknames.

 

User participation is allowed once per day or through the redemption of points, according to the regulations set by the application.

Use of unauthorized methods or tools to increase participation frequency or obtain additional points is expressly prohibited.

The organizer reserves the right to take appropriate measures, including deducting points or banning access to the application, to enforce the integrity of the game and prevent unfair practices.

No form of reward or gift is provided to users for participating in the application. Users are required to fully comply with the terms of use and avoid any illegal, unwanted or unauthorized activity that could breach the security of the application or violate the rights of other users.

The Organizer reserves all legal rights to protect security and prevent unfair practices. S

In case of violation of the terms of use or use of unauthorized methods, the organizer reserves the right to take the necessary measures, including cancellation of points or suspension of access to the application.

 

 

The Organizer reserves the right to take any necessary measures to protect the application, including reporting any violations to the authorities.

 

Winners of the “Please Don’t Kill the Dino” game will receive notification of their win within five business days of the completion date of each round. Prizes will be shipped to winners within the next forty business days.

 

The Organizer reserves the right to postpone the delivery of the prizes for an indefinite period of time and to inform the winner of this change. It is pointed out that the postponement of the delivery of the gifts will be applied only in exceptional cases and will be at the discretion of the organizer.

 

The Organizer reserves the right to use and publish for

advertising purposes the names of the winners, their photos and videos, and participation in the competition automatically provides the consent and assignment of the necessary copyrights free of charge.

 

The Organizer is entitled to pass on the personal data of the participants to cooperating companies in Greece and abroad that contribute to the conduct of this competition and act as sponsors, as well as to services of the Greek State if required.

Participation in the competition automatically provides the unreserved and irrefutable consent of the participants and constitutes approval of the respective actions of the Organizer.

 

The Organizer is entitled (provided he has not received a specific contrary order from the participants) to communicate their personal data to third parties for the advertising promotion of his products and services or companies with which the Organizer cooperates, market research or other similar activity and remote promotion of own or third party products or services. Participation in the competition