ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Battlenet Red  Bull GIVEAWAY »

Αύγουστος 2017

 

 1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Lan Communications Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Lancom Ε.Π.Ε», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 40 (εφεξής Διοργανωτής). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με αντίστοιχη προκήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στη σελίδα “Battlenet Gaming Stations” στο Facebook.

 

 1. Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 στις 12:00μμ.

 

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

 

 1. Εξαιρούνται τα στελέχη, τα μέλη, οι συνέταιροι, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδερφοί, αδερφές, συνεταίροι ή συνεργάτες αυτών.

 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η αγορά ειδικού πακέτου προπληρωμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) ωρών και αξίας τεσσάρων (4)  ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν ένα κουτάκι Red Bull Energy Drink, από οποιοδήποτε κατάστημα Battlenet που αναφέρεται εδώ.

 

 1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό με απεριόριστο αριθμό πακέτων προπληρωμένου χρόνου, όπως τα πακέτα αυτά περιγράφονται στον όρο 5 του παρόντος και σε πάνω από ένα κατάστημα που συμμετέχει στην ενέργεια αυτή. Κάθε αγορά πακέτου αποτελεί ξεχωριστή συμμετοχή στο διαγωνισμό. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα battlenet.gr και στα social media του Διοργανωτή την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.

 

 1. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής:
 • Ένα (1) Gaming PC (Κεντρική μονάδα, Οθόνη, Περιφερειακά)
 • Ένα (1) Apple iPhone 7 (32GB)
 • Ένα (1) Sony Playstation 4 Pro (PS4 Pro)
 • Τριάντα (30) κουτάκια Red Bull Energy Drink, τα οποία αποτελούν ενιαίο δώρο.

 

 1. Η επιλογή των νικητών θα γίνει τυχαία, μετά από κλήρωση στα γραφεία του Διοργανωτή, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τους νικητές μέσω email ή τηλεφώνου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, τότε το δώρο θα δικαιούται μόνο ο 1ος επιλαχών.

 

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο , με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα battlenet.gr και στο Facebook στη σελίδα Battlenet Gaming Stations. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

 

 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του εν λόγω διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και του διαδικτύου. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, τις φωτογραφίες και βίντεο αυτών, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Ο Διοργανωτής δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Ο Διοργανωτής δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους συμμετέχοντες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του ή επιχειρήσεων με τις οποίες ο Διοργανωτής συνεργάζεται,, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών του ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 και του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλάσσονται με χρηματικό ποσό.

 

 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

 

 1. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων της κλήρωσης. Επίσης ο Διοργανωτής δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

 1. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, στις 25/08/2017 και ώρα 12:00μμ  ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειας της ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές, τυχόν δε δηλωθείσες δε θα λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση της λήξασας προωθητικής ενέργειας, είτε παράδοση των μη προδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 

 1. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν email στο [email protected].

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία.

Not readable? Change text. captcha txt